Tag: เคลือบ นาโน

Tag: เคลือบ นาโน

เคลือบนาโน คืออะไร น้ำยาพาลูซิด ดีไหม

เคลือบนาโน คืออะไร น้ำยาพาลูซิด ดีไหม

เทคโนโลยีเคลือบนาโน ปัจจุบันต้องยอมรับว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถสร้างหรือสังเคราะห์วัสดุให้มีขนาดเล็กในระดับ 1-100 นาโนเมตร เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มคุณสมบัติให้แก่วัสดุต่างๆได้ทั้งทางชีวภาพและกายภาพเคมี ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ต่างเร่งวิจัยพัฒนา เพื่อนำเอาเทคโนโลยีเคลือบนาโนหรือเคลือบผิวด้วยวัสดุนาโนมาใช้สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุได้อย่างหลากหลาย เช่น วัสดุก่อสร้าง สิ่งทอ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น สารเคลือบผิว โดยส่วนใหญ่นั้นมักจะมีราคาแพงเพราะถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ บางครั้งอาจเป็นพิษต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากผลิตมาจากพอลิเมอร์และสารระเหย แต่ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยการทำให้คุณสมบัติทางนาโนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น น้ำยาพาลูซิด  น้ำยาพาลูซิด (PALLUCID)   เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับการชุบเคลือบผิวของวัสดุ…